Ενημερώνουμε τα Σωματεία – Μέλη μας, τα οποία εγράφησαν οριστικά στο ηλεκτρονικό μητρώο της Γ.Γ.Α. του έτους 2020, ότι μεταφέρονται αυτομάτως στο ηλεκτρονικό μητρώο του έτους 2021 υπό τον όρο της επικαιροποίησης των στοιχείων κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 168038 ΦΕΚ 1593 / 20 Απριλίου 2021.
Η επικαιροποίηση συνιστά νέα αίτηση εγγραφής και πρέπει να γίνει έως 31/8/2021. Εφόσον η αίτηση επικαιροποίησης βρεθεί ελλιπής το ενδιαφερόμενο Σωματείο έχει δικαίωμα διόρθωσης, συμπλήρωσης και επανυποβολής της αίτησεώς του έως 30/11/2021.
Απαιτούνται:
1) Απολογισμός 2020 (κατατεθειμένος στην Περιφέρεια)
2) Προϋπολογισμός 2021 (κατατεθειμένος στην Περιφέρεια)
3) Έντυπο Ν (φορολογική δήλωση σωματείου) έτους 2019


Ανακοίνωση Ε.Π.Σ. Αχαΐας